Đồng hồ vạn năng (5)

Nguồn DC (8)

Tải điện tử DC (1)

Thiết bị đo đặc tính linh kiện bán dẫn (8)

Thiết bị đo dòng/áp (2)